Ochrana osobných údajov

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Aby sme mohli zrealizovať vašu objednávku, potrebujeme na to spracúvať Vaše osobné údaje.

1.2. 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť Dřemlík s.r.o., IČ 29270367, so sídlom na adrese Osvobození 1672, 686 04 Kunovice (ďalej len: "prevádzkovateľ").

1.3. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Osvobození 1672, 686 04 Kunovice
e-mail: info@dremlik.cz
telefón: +420 775 870 510

1.4. Osobnými údajmi sa vo všeobecnosti rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity takejto fyzickej osoby.

1.5. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

2. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, resp. osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia vašej objednávky.

2.2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

3. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

3.2. Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú osobné údaje potrebné na úspešné vybavenie objednávky, t.j.meno a adresa, email a tel. kontakt. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zo strany prevádzkovateľa zmluvu uzatvoriť alebo ju plniť.

3.3. Neexistuje žiadne automatické individuálne rozhodovanie prevádzkovateľa v zmysle článku 22 GDPR.

4. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

4.1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov, najdlhšie však po dobu5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

5. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA PREVÁDZKOVATEĽA)

5.1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

  • podieľajúce sa na dodávkach tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
  • zabezpečujúce služby pre prevádzkovanie e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zabezpečujúce marketingové služby.


5.2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. VAŠE PRÁVA

6.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie ich spracovávania podľa článku 18 GDPR,
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR,
  • právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 GDPR.


6.2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

7. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.

7.2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

7.3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené a zaškolené osoby.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

8.2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a súčasne vám zašle aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli prevádzkovateľovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.