Obchodné podmienky

Obchodná spoločnosť: Dřemlík s.r.o.

so sídlom: Osvobození 1672, 686 04 Kunovice, Česká republika

identifikačné číslo: 29270367

DIČ: CZ29270367
 
Registračné číslo distribútora na ŠÚKL: 2022/00926
 

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 69734

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese https://www.covidexpert.sk/

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti Dřemlík s.r.o., so sídlom na adrese Osvobození 1672, 686 04 Kunovice, Česká republika IČ: 29270367, DIČ: CZ29270367, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 69734 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod prevádzkuje predávajúci na webovej stránke, ktorá sa nachádza na nasledujúcej internetovej adrese https://www.covidexpert.sk/ (ďalej len "webová stránka") prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Ustanovenia, ktoré budú odlišné od týchto obchodných podmienok, je možné si dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.3. Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu https://www.covidexpert.sk/ochrana-osobnych-udajov/.  

1.4. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok, pričom nové znenie zverejní na svojom webovom sídle. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie na webovej stránke môže kupujúci pristupovať k svojmu používateľskému rozhraniu. Kupujúci môže zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len "používateľský účet") objednávať tovar. Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený pomocou mena a hesla používateľa. O informáciách potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu je kupujúci povinný zachovávať mlčanlivosť.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám využívať svoj používateľský účet.

2.5. Predávajúci môže používateľský účet zrušiť, predovšetkým v prípadoch, keď kupujúci svoj účet nevyužíva dlhšie ako 1 rok, alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetky údaje o tovare umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené spolu s daňou z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu, ak na webovom rozhraní nie je uvedené inak, sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.

3.4. Ak si kupujúci chce objednať tovar, vyplní objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • 3.4.1. objednávanom tovare (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • 3.4.2. o spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
 • 3.4.3. nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne uvádzané len ako "objednávka").

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky zadal, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne.

3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nespochybniteľným spôsobom identifikuje objednaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, oboznámením sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdením kupujúceho, že si tieto obchodné podmienky prečítal.

3.7. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len " elektronická adresa kupujúceho").

3.8. V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky je platný pätnásť dní.

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím doručenej objednávky (akceptáciou), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.11. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné splniť, zašle predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu upravenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a so žiadosťou o stanovisko kupujúceho.

3.12. Upravená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v tomto prípade uzatvára až po jej akceptácii kupujúcim prostredníctvom e-mailu.

3.13. Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám, pričom sa tieto náklady neodlišujú od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 • 4.1.1. v hotovosti v prevádzke predávajúceho (prevádzka „Víno Dřemlík") na tejto adrese Nádražní 282, 763 26 Luhačovice, Česká republika;
 • 4.1.2. v hotovosti nebo platobnou kartou na dobierku v mieste uvedenom kupujúcim v objednávke;
 • 4.1.3. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. SK7811000000002946131115, vedený v Tatra banke, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho“);
 • 4.1.4. online platbou pomocou platobnej brány Pays, prevádzkovanou spoločnosťou pays.cz s.r.o.;

4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu aj náklady v dohodnutej výške spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nevyžaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6. V prípade online platby pomocou platobnej brány je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom akceptovania platby kartou poskytovateľom platobnej brány alebo pripísaním príslušnej sumy na účet poskytovateľa platobnej brány.

4.7. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak kupujúci dodatočne nepotvrdí objednávku (článok 3.6), požadovať pred odoslaním tovaru kupujúcemu zaplatenie celej kúpnej ceny.

4.8. Prípadné zľavy z ceny tovaru, ktoré predávajúci poskytne kupujúcemu, nie je možné kombinovať.

4.9. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy, ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak to stanovujú všeobecne záväzné predpisy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa zákona č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné, okrem iného, odstúpiť od kúpnej zmluvy:v prípadoch, keď je predmetom zmluvy:

 • 5.1.1.predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý nemôžeme ovplyvniť a ku ktorému  môže  dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy;
 • 5.1.2. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť;
 • 5.1.3. predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre vás na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 • 5.1.4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a tovar, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným;
 • 5.1.5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom  obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • 5.1.6. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu;
 • 5.1.7. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 • 5.1.8. poskytovanie elektronického obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s vašim predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a my sme vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od zmluvy.

5.2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad, v ktorom nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru s tým, že ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

5.3. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať, okrem iného, na adresu prevádzkarne alebo sídla predávajúceho. Na doručenie odstúpenia od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia článku 11 týchto obchodných podmienok.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší v celom rozsahu. Tovar sa musí vrátiť predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na svoju povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou.

5.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a nevzniknú mu tým žiadne ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar alebo ako preukáže, že tovar predávajúcemu  už odoslal.

5.6. Nárok na úhradu škody na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne zarátať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy až do prevzatia tovaru kupujúcim z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno spravodlivo požadovať, nie je predávajúci schopný vám tovar dodať v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. V týchto prípadoch je predávajúci povinný vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť vám už uhradenú cenu za tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uhradenú cenu za tovar vám predávajúci vráti rovnakým spôsobom akým ste cenu uhradil, pričom tým nie je dotknuté právo sa s vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. V takomto prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bezhotovostne na účet určený kupujúcim5.7. Od Zmluvy je predávajúci oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď vám vznikla povinnosť tovar prevziať.  

5.8. Ak sa spolu s tovarom poskytuje kupujúcemu darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru sa zrušuje, stráca platnosť a účinnosť a kupujúci je povinný darček spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že sa spôsob prepravy dohodne na základe špeciálnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, potom je kupujúci povinný tovar pri jeho dodaní prevziať.

6.3. V prípade, že je potrebné z dôvodov na strane kupujúceho doručovať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb tovaru oznámiť to bezodkladne dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnený zásah do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od dopravcu prevziať.

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA A REKLAMAČNÉ KONANIE

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami vyplývajúcimi z chybného plnenia sú upravené príslušnými všeobecne záväznými Slovenskej republiky, najmä § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov , zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

7.2. Zaväzujeme sa, že vám tovar dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.

7.3. Zodpovedáme za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí. Pri použitom tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

7.4. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru zo strany kupujúceho.

7.5. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru zo strany kupujúceho.

7.6. Vaše práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musíte uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak vaše práva zaniknú.

7.7. Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru je tovar bez vád, najmä, že:

 • 7.7.1. má vlastnosti, ktoré sme si s vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu tovaru očakávať;
 • 7.7.2. je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre tovar tohto typu obvyklé;
 • 7.7.3. zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené podľa vzorky;
 • 7.7.4. je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;
 • 7.7.5. spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;
 • 7.7.6. nie je zaťažené právami tretích strán.

7.8. Ak je Vám tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, žiadame vás, aby ste takýto tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti tovaru, nebudeme prihliadať.

7.9. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu úpravy nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

7.10. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením. Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

7.11. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)

7.12. V prípade, že bude mať tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 7.7. môžete nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda tovar reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu prípadne osobne na našej prevádzkarni. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1.

7.13. Vo vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady tovaru a vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 7.20. až 7.24., si uplatňujete.

7.14. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u predávajúceho, inak nie sme povinní vašu reklamáciu uznať.

7.15. Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa predošlého bodu). V prípade, ak je vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od vás  vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia vášho doplneného podania.

7.16.  Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 7.15. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy predávajúceho podľa bodu 7.15. tohto článku, budeme považovať vaše podanie za neopodstatnené.Vybavenie reklamácie

7.17. Na základe vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode 7.20. až 7.24.) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia vašej reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia vašej reklamácie.

7.18. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu tovaru za nový tovar, ak je to možné.

7.19. O vybavení reklamácie sme povinní vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme vám opravený tovar alebo tovar vymeníme za nový tovar alebo vám vrátime zaplatenú cenu tovaru, ak sa nedohodneme inak.

7.20. Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu tovaru odstránime bez zbytočného odkladu.

7.21. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak predávajúcemu tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7.22. Namiesto odstránenia vady tovaru môžeme vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

7.23. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste tovar mohli riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo máte právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

7.24. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7.25. Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

7.26. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.27. V prípade, že ste podnikateľom, je vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

7.28. V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

7.29. Týmto sme vás riadne poučili o Vašich  právach, ktoré Vám vyplývajú z § 622 a z § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť prečítať si podmienky reklamácie tovaru.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

8.3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@covidexpert.sk. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním práv spotrebiteľa.

9. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

9.1. Kupujúci má pri objednávke možnosť vyjadriť súhlas na priame zasielanie marketingových informácií emailom, týkajúcich sa činnosti a služieb predávajúceho, ktoré môžu byť považované za komerčnú komunikáciu v zmysle zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v takom prípade súčasne sa tento prejav vôle považuje za vyžiadanie zasielania uvedenej marketingovej komunikácie, resp. komerčnej komunikácie, ktoré budú zasielané v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

9.2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu "Overené zákazníkmi", do ktorého je náš e-shop zapojený. Tieto dotazníky sú vám zasielané pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich vyžiadate. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu "Overené zákazníkmi", sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby od vás a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa - prevádzkovateľa portálu Heureka.sk; tomuto spracovateľovi môžeme na účely spracovania dotazníka poskytnúť informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. O zastavenie e-mailových dotazníkov v rámci programu "Overené zákazníkmi" môžete kedykoľvek požiadať a odmietnuť ďalšie dotazníky prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom.

10. DORUČOVANIE

10.1. Oznámenia týkajúce sa vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, najmä oznámenia týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou ako doporučený list, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej zmluvnej strany a považujú sa za doručené a účinné od okamihu ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámení o odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho; v takomto prípade je odstúpenie od zmluvy účinné, ak kupujúci zašle oznámenie v lehote na odstúpenie od zmluvy.

10.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktoré adresát odmietol prevziať, ktoré nebolo vyzdvihnuté v lehote uloženia alebo ktoré bolo vrátené ako nedoručiteľné.

10.3. Zmluvné strany si môžu vzájomne doručovať bežnú korešpondenciu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty uvedenú v používateľskom účte kupujúceho alebo uvedenú kupujúcim v objednávke, respektíve na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. V prípade, že vzťahy založené kúpnou zmluvou obsahujú medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy budú upravené českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok musia mať písomnú formu.

11.3. Kúpna zmluva, vrátane obchodných podmienok, je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je voľne dostupná.

11.4. Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou obchodných podmienok.

11.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Dřemlík s.r.o., Nádražní 282, 763 26 Luhačovice, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@covidexpert.sk, telefón +421 949 430 508

Príloha č. 1 - Formulár pre reklamáci

Príloha č. 2 - Formulár pre odstúpenie od zmluvy